اصفهان

چهارشنبه 28 مهر 1400

آگهی تجدید مناقصه درمانگاه تخصصی داخلی به صورت مشارکتی ( 3-1400 )

جمعیت هلال احمر استان اصفهان درنظردارد مناقصه درمانگاه های تخصصی داخلی خود واقع در خیابان کاوه را بصورت مشارکتی از تاریخ 20/8/1400 به مدت سه سال و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصی را برگزار نماید.

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است شرکت های واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاردر سامانه 17 مهرماه 1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ازسامانه تا ساعت 12 روز شنبه  24 مهرماه 1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانت نامه به جمعیت هلال احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 روز شنبه تاریخ 8 آبان

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 9 صبح روز  شنبه تاریخ 8 آبان

آدرس تحویل ضمانت نامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هلال احمر استان اصفهان - خزانه داری

ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir   ) و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد امکان پذیر می باشد.

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *