اصفهان

شنبه 04 تیر 1401

آگهی مزایده واگذاری ساختمانهای جمعیت هلال احمر لنجان ( 6-1401 )

 

جمعیت هلال احمر استان اصفهان در نظر دارد ساختمان های خود واقع در میدان هلال احمر شهر زرین شهر( با کاربری درمانی) را از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال ازتاریخ 1/5/1401 از طریق برگزاری مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط براساس شرایط ذیل واگذار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشاردر سامانه 1/4/1401 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  ازسامانه تا ساعت 12 روز پنجشنبه  9/4/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هلال احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 روزدوشنبه  20/4/1401                    

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 20/4/1401

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده : 000/000/279 ریال

جمعیت در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هلال احمر استان اصفهان - خزانه داری

ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir   ) و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد امکانپذیر می باشد.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *